FANDOM


Management Story

Tetora Nagumo Hajime Shino Tomoya Mashiro Hinata Aoi
 • Own
  • 1 - Midori
  • 2 - Shinobu
  • 3 - Kanata
  • 4 - Kuro
  • 5 - Tomoya
  • 6 - Hinata
 • Others
 • Own
  • 1 - Hokuto
  • 2 - Wataru
  • 3 - Tetora
  • 4 - Wataru
  • 5 - Hinata
  • 6 - Hajime
 • Others
  • Tetora - 5
  • Hajime - 1
  • Tsukasa - 6
  • Hokuto - 2
  • Wataru - 4
  • Nazuna - 3
 • Own
  • 1 - Sora
  • 2 - Yuta
  • 3 - Kuro
  • 4 - Chiaki
  • 5 - Koga
  • 6 - Midori
 • Others
  • Tetora - 6
  • Tomoya - 5
  • Tori - 3
  • Yuta - 1
  • Hokuto - 4
  • Koga - 2
Midori Takamine Tori Himemiya Shinobu Sengoku Yuta Aoi
 • Own
 • Others
  • Mitsuru - 5
  • Tsukasa - 3
  • Yuzuru - 1
  • Izumi - 4
  • Wataru - 6
  • Nazuna - 2
 • Own
 • Others
  • Tetora - 2
  • Midori - 5
  • Mitsuru - 6
  • Sora - 4
  • Mao - 3
  • Nazuna - 1
 • Own
  • 1 - Hinata
  • 2 - Souma
  • 3 - Koga
  • 4 - Rei
  • 5 - Izumi
  • 6 - Tsukasa
 • Others
  • Hinata - 2
  • Midori - 6
  • Shinobu - 5
  • Sora- 3
  • Koga - 4
  • Rei - 1
Mitsuru Tenma Tsukasa Suou Sora Harukawa
 • Own
  • 1 - Arashi
  • 2 - Yuzuru
  • 3 - Tori
  • 4 - Leo
  • 5 - Eichi
  • 6 - Tomoya
 • Others
  • Yuta - 6
  • Ritsu - 5
  • Yuzuru - 4
  • Eichi - 3
  • Leo - 1
 • Own
  • 1 - Tsumugi
  • 2 - Natsume
  • 3 - Yuta
  • 4 - Shinobu
  • 5 - Mitsuru
  • 6 - Makoto
 • Others
  • Hinata - 1
  • Tori - 5
  • Mitsuru - 3
  • Natsume - 4
  • Leo - 6
  • Tsumugi - 2

Subaru Akehoshi Hokuto Hidaka Makoto Yuuki Souma Kanzaki
 • Own
  • 1 - Wataru
  • 2 - Tomoya
  • 3 - Subaru
  • 4 - Hinata
  • 5 - Souma
  • 6 - Mao
 • Others
  • Tomoya - 1
  • Makoto - 3
  • Natsume - 5
  • Yuzuru - 6
  • Wataru - 2
  • Tsumugi - 4
 • Own
  • 1 - Izumi
  • 2 - Nazuna
  • 3 - Hokuto
  • 4 - Subaru
  • 5 - Adonis
  • 6 - Ritsu
 • Others
  • Tori - 4
  • Shinobu - 1
  • Sora - 6
  • Souma - 5
  • Koga - 3
  • Izumi - 2
 • Own
 • Others
  • Shinobu - 6
  • Yuta - 2
  • Hokuto - 5
  • Keito - 2
  • Kaoru - 3
  • Kuro - 4
  • Kanata - 1
Adonis Otogari Koga Oogami Ritsu Sakuma Mao Isara
 • Own
  • 1 - Rei
  • 2 - Hinata
  • 3 - Makoto
  • 4 - Yuta
  • 5 - Arashi
  • 6 - Subaru
 • Others
  • Hinata - 5
  • Yuta - 3
  • Adonis - 1
  • Mao - 6
  • Kaoru - 4
  • Rei - 2
Yuzuru Fushimi Arashi Narukami Mika Kagehira Natsume Sakasaki
 • Own
  • 1 - Tori
  • 2 - Eichi
  • 3 - Leo
  • 4 - Tsukasa
  • 5 - Mika
  • 6 - Hokuto
 • Others
  • Tori - 1
  • Tsukasa - 2
  • Ritsu - 6
  • Mao - 5
  • Mika - 3
  • Keito - 4
 • Own
 • Others
  • Mitsuru - 4
  • Tsukasa - 1
  • Adonis - 6
  • Koga - 5
  • Mika - 2
  • Madara - 3

Keito Hasumi Eichi Tenshouin Kaoru Hakaze Izumi Sena
 • Own
  • 1 - Kuro
  • 2 - Souma
  • 3 - Mao
  • 4 - Yuzuru
  • 5 - Kaoru
  • 6 - Madara
 • Others
Chiaki Morisawa Kuro Kiryu Wataru Hibiki Kanata Shinkai
 • Own
 • Others
  • Tetora - 4
  • Hinata - 3
  • Mika - 6
  • Keito - 1
  • Shu - 2
  • Nazuna - 5
 • Own
 • Others
  • Tomoya - 2
  • Tomoya - 4
  • Hokuto - 1
  • Natsume - 3
  • Kanata - 5
  • Rei - 6
Rei Sakuma Nazuna Nito Leo Tsukinaga Shu Itsuki
 • Own
  • 1 - Shinobu
  • 2 - Tori
  • 3 - Tomoya
  • 4 - Hajime
  • 5 - Kuro
  • 6 - Kaoru
 • Others
  • Hajime - 3
  • Shinobu - 4
  • Makoto - 2
  • Arashi - 6
  • Izumi - 1
  • Rei - 5
Tsumugi Aoba Madara Mikejima
 • Own
 • Others
  • Sora - 1
  • Natsume - 2
  • Ritsu - 3
  • Mika - 5
  • Shu - 4
  • Kuro - 6

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.