The English Ensemble Stars Wiki
Advertisement
The English Ensemble Stars Wiki

Tetora Nagumo Anime Chibi.png

Tetora Nagumo
Hajime Shino Anime Chibi.png

Hajime Shino
Tomoya Mashiro Anime Chibi.png

Tomoya Mashiro
Hinata Aoi Anime Chibi.png

Hinata Aoi

Own
1 - Midori
2 - Shinobu
3 - Kanata
4 - Kuro
5 - Tomoya
6 - Hinata

Others
Hajime - 5
Tomoya - 3
Midori - 4
Chiaki - 2
Kuro - 1
Kanata - 6

Own
1 - Tomoya
2 - Subaru
3 - Nazuna
4 - Eichi
5 - Tetora
6 - Mika

Others
Tomoya - 6
Midori - 3
Subaru - 1
Eichi - 2
Shu - 5
Nazuna - 4

Own
1 - Hokuto
2 - Wataru
3 - Tetora
4 - Wataru
5 - Hinata
6 - Hajime

Others
Tetora - 5
Hajime - 1
Tsukasa - 6
Hokuto - 2
Wataru - 4
Nazuna - 3

Own
1 - Sora
2 - Yuta
3 - Kuro
4 - Chiaki
5 - Koga
6 - Midori

Others
Tetora - 6
Tomoya - 5
Tori - 3
Yuta - 1
Hokuto - 4
Koga - 2

Midori Takamine Anime Chibi.png

Midori Takamine
Tori Himemiya Anime Chibi.png

Tori Himemiya
Shinobu Sengoku Anime Chibi.png

Shinobu Sengoku
Yuta Aoi Anime Chibi.png

Yuta Aoi

Own
1 - Chiaki
2 - Kanata
3 - Hajime
4 - Tetora
5 - Shinobu
6 - Yuta

Others
Tetora - 1
Hinata - 6
Shinobu - 3
Subaru - 5
Mao - 2
Chiaki - 4

Own
1 - Yuzuru
2 - Izumi
3 - Hinata
4 - Makoto
5 - Sora
6 - Eichi

Others
Mitsuru - 5
Tsukasa - 3
Yuzuru - 1
Izumi - 4
Wataru - 6
Nazuna - 2

Own
1 - Makoto
2 - Mao
3 - Midori
4 - Nazuna
5 - Yuta
6 - Souma

Others
Tetora - 2
Midori - 5
Mitsuru - 6
Sora - 4
Mao - 3
Nazuna - 1

Own
1 - Hinata
2 - Souma
3 - Koga
4 - Rei
5 - Izumi
6 - Tsukasa

Others
Hinata - 2
Midori - 6
Shinobu - 5
Sora - 3
Koga - 4
Rei - 1

Mitsuru Tenma Anime Chibi.png

Mitsuru Tenma
Tsukasa Suou Anime Chibi.png

Tsukasa Suou
Sora Harukawa Anime Chibi.png

Sora Harukawa

Own
1 - Madara
2 - Adonis
3 - Sora
4 - Arashi
5 - Tori
6 - Shinobu

Others
Sora - 5
Subaru - 3
Souma - 6
Adonis - 4
Arashi - 1
Madara - 2

Own
1 - Arashi
2 - Yuzuru
3 - Tori
4 - Leo
5 - Eichi
6 - Tomoya

Others
Yuta - 6
Ritsu - 5
Yuzuru - 4
Keito - 2
Eichi - 3
Leo - 1

Own
1 - Tsumugi
2 - Natsume
3 - Yuta
4 - Shinobu
5 - Mitsuru
6 - Makoto

Others
Hinata - 1
Tori - 5
Mitsuru - 3
Natsume - 4
Leo - 6
Tsumugi - 2

Subaru Akehoshi Anime Chibi.png

Subaru Akehoshi
Hokuto Hidaka Anime Chibi.png

Hokuto Hidaka
Makoto Yuuki Anime Chibi.png

Makoto Yuuki
Souma Kanzaki Anime Chibi.png

Souma Kanzaki

Own
1 - Hajime
2 - Chiaki
3 - Mitsuru
4 - Mao
5 - Midori
6 - Natsume

Others
Hajime - 2
Hokuto - 3
Makoto - 4
Adonis - 5
Natsume - 1
Koga - 6

Own
1 - Wataru
2 - Tomoya
3 - Subaru
4 - Hinata
5 - Souma
6 - Mao

Others
Tomoya - 1
Makoto - 3
Natsume - 5
Yuzuru - 6
Wataru - 2
Tsumugi - 4

Own
1 - Izumi
2 - Nazuna
3 - Hokuto
4 - Subaru
5 - Adonis
6 - Ritsu

Others
Tori - 4
Shinobu - 1
Sora - 6
Souma - 5
Koga - 3
Izumi - 2

Own
1 - Adonis
2 - Keito
3 - Eichi
4 - Kanata
5 - Makoto
6 - Mitsuru

Others
Shinobu - 6
Yuta - 2
Hokuto - 5
Kaoru - 3
Kuro - 4
Kanata - 1

Adonis Otogari Anime Chibi.png

Adonis Otogari
Koga Oogami Anime Chibi.png

Koga Oogami
Ritsu Sakuma Anime Chibi.png

Ritsu Sakuma
Mao Isara Anime Chibi.png

Mao Isara

Own
1 - Koga
2 - Kaoru
3 - Madara
4 - Mitsuru
5 - Subaru
6 - Arashi

Others
Mitsuru - 2
Makoto - 5
Souma - 1
Arashi - 3
Kaoru - 6
Madara - 4

Own
1 - Rei
2 - Hinata
3 - Makoto
4 - Yuta
5 - Arashi
6 - Subaru

Others
Hinata - 5
Yuta - 3
Adonis - 1
Mao - 6
Kaoru - 4
Rei - 2

Own
1 - Mao
2 - Leo
3 - Tsumugi
4 - Mika
5 - Tsukasa
6 - Yuzuru

Others
Makoto - 6
Mao - 1
Arashi - 5
Eichi - 4
Rei - 3
Leo - 2

Own
1 - Ritsu
2 - Midori
3 - Shinobu
4 - Izumi
5 - Yuzuru
6 - Koga

Others
Shinobu - 2
Subaru - 4
Hokuto - 6
Ritsu - 1
Keito - 3
Eichi - 5

Yuzuru Fushimi Anime Chibi.png

Yuzuru Fushimi
Arashi Narukami Anime Chibi.png

Arashi Narukami
Mika Kagehira Anime Chibi.png

Mika Kagehira
Natsume Sakasaki Anime Chibi.png

Natsume Sakasaki

Own
1 - Tori
2 - Eichi
3 - Leo
4 - Tsukasa
5 - Mika
6 - Hokuto

Others
Tori - 1
Tsukasa - 2
Ritsu - 6
Mao - 5
Mika - 3
Keito - 4

Own
1 - Mitsuru
2 - Mika
3 - Adonis
4 - Madara
5 - Ritsu
6 - Nazuna

Others
Mitsuru - 4
Tsukasa - 1
Adonis - 6
Koga - 5
Mika - 2
Madara - 3

Own
1 - Shu
2 - Arashi
3 - Yuzuru
4 - Shu
5 - Tsumugi
6 - Kuro

Others
Hajime - 6
Ritsu - 4
Yuzuru - 5
Arashi - 2
Shu - 1
Tsumugi - 3

Own
1 - Subaru
2 - Tsumugi
3 - Wataru
4 - Sora
5 - Hokuto
6 - Rei

Others
Sora - 2
Subaru - 6
Shu - 3
Wataru - 5
Rei - 4
Tsumugi - 1

Keito Hasumi Anime Chibi.png

Keito Hasumi
Eichi Tenshouin Anime Chibi.png

Eichi Tenshouin
Kaoru Hakaze Anime Chibi.png

Kaoru Hakaze
Izumi Sena Anime Chibi.png

Izumi Sena

Own
1 - Kuro
2 - Tsukasa
3 - Mao
4 - Yuzuru
5 - Kaoru
6 - Madara

Others
Souma - 2
Eichi - 1
Kaoru - 5
Chiaki - 6
Wataru - 3
Leo - 4

Own
1 - Keito
2 - Hajime
3 - Tsukasa
4 - Ritsu
5 - Mao
6 - Izumi

Others
Hajime - 4
Tori - 6
Tsukasa - 5
Souma - 3
Yuzuru - 2
Wataru - 1

Own
1 - Kanata
2 - Rei
3 - Souma
4 - Koga
5 - Keito
6 - Adonis

Others
Adonis - 2
Keito - 5
Izumi - 3
Chiaki - 1
Kanata - 4
Nazuna - 6

Own
1 - Nazuna
2 - Makoto
3 - Kaoru
4 - Tori
5 - Shu
6 - Chiaki

Others
Tori - 2
Yuta - 5
Makoto - 1
Mao - 4
Eichi - 6
Leo - 3

Chiaki Morisawa Anime Chibi.png

Chiaki Morisawa
Kuro Kiryu Anime Chibi.png

Kuro Kiryu
Wataru Hibiki Anime Chibi.png

Wataru Hibiki
Kanata Shinkai Anime Chibi.png

Kanata Shinkai

Own
1 - Kaoru
2 - Tetora
3 - Shu
4 - Midori
5 - Kanata
6 - Keito

Others
Hinata - 4
Midori - 1
Subaru - 2
Izumi - 6
Madara - 5
Kuro - 3

Own
1 - Tetora
2 - Shu
3 - Chiaki
4 - Souma
5 - Leo
6 - Tsumugi

Others
Tetora - 4
Hinata - 3
Mika - 6
Keito - 1
Shu - 2
Nazuna - 5

Own
1 - Eichi
2 - Hokuto
3 - Keito
4 - Tomoya
5 - Natsume
6 - Tori

Others
Tomoya - 2
Tomoya - 4
Hokuto - 1
Natsume - 3
Kanata - 5
Rei - 6

Own
1 - Souma
2 - Madara
3 - Rei
4 - Kaoru
5 - Wataru
6 - Tetora

Others
Tetora - 3
Midori - 2
Souma - 4
Kaoru - 1
Chiaki - 5
Shu - 6

Rei Sakuma Anime Chibi.png

Rei Sakuma
Nazuna Nito Anime Chibi.png

Nazuna Nito
Leo Tsukinaga Anime Chibi.png

Leo Tsukinaga
Shu Itsuki Anime Chibi.png

Shu Itsuki

Own
1 - Yuta
2 - Koga
3 - Ritsu
4 - Natsume
5 - Nazuna
6 - Wataru

Others
Yuta - 4
Natsume - 6
Koga - 1
Kaoru - 2
Kanata - 3
Tsumugi - 5

Own
1 - Shinobu
2 - Tori
3 - Tomoya
4 - Hajime
5 - Kuro
6 - Kaoru

Others
Hajime - 3
Shinobu - 4
Makoto - 2
Arashi - 6
Izumi - 1
Rei - 5

Own
1 - Tsukasa
2 - Ritsu
3 - Izumi
4 - Keito
5 - Madara
6 - Sora

Others
Tsukasa - 4
Ritsu - 2
Yuzuru - 3
Madara - 1
Kuro - 5
Tsumugi - 6

Own
1 - Mika
2 - Kuro
3 - Natsume
4 - Tsumugi
5 - Hajime
6 - Kanata

Others
Mika - 1
Mika - 4
Izumi - 5
Chiaki - 3
Madara - 6
Kuro - 2

Tsumugi Aoba Anime Chibi.png

Tsumugi Aoba
Madara Mikejima Anime Chibi.png

Madara Mikejima

Own
1 - Natsume
2 - Sora
3 - Mika
4 - Hokuto
5 - Rei
6 - Leo

Others
Sora - 1
Natsume - 2
Ritsu - 3
Mika - 5
Shu - 4
Kuro - 6

Own
1 - Leo
2 - Mitsuru
3 - Arashi
4 - Adonis
5 - Chiaki
6 - Shu

Others
Mitsuru - 1
Adonis - 3
Arashi - 4
Keito - 6
Kanata - 2
Leo - 5

Advertisement