The English Ensemble Stars Wiki
Advertisement
The English Ensemble Stars Wiki

Eichi Tenshouin Work Unit Outfit Chibi.png

Eichi Tenshouin
Wataru Hibiki Work Unit Outfit Chibi.png

Wataru Hibiki
 • Birthday Celebration (2018) :
  Wataru - Yuzuru - Tori - Ritsu - Hajime - Keito - Mao - Leo
 • Present (2019)
 • StarPro Birthday Party (2020) :
  Wataru - Tori - Yuzuru - Subaru - Chiaki
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020)
 • Birthday Celebration (2018) :
  Eichi - Tori - Yuzuru - Hokuto - Tomoya - Rei - Natsume - Keito
 • Present (2019)
 • StarPro Birthday Party (2020) :
  Eichi - Tori - Yuzuru - Hokuto - Kanata
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020)


Tori Himemiya Work Unit Outfit Chibi.png

Tori Himemiya
Yuzuru Fushimi Work Unit Outfit Chibi.png

Yuzuru Fushimi
 • Birthday Celebration (2018) :
  Eichi - Wataru - Yuzuru - Nazuna - Izumi - Makoto - Keito - Mao
 • Present (2019)
 • StarPro Birthday Party (2020) :
  Eichi - Wataru - Yuzuru - Aira - Hokuto
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020)
 • Birthday Celebration (2018) :
  Eichi - Wataru - Tori - Keito - Leo - Tsukasa - Mao - Koga
 • Present (2019)
 • StarPro Birthday Party (2020) :
  Eichi - Wataru - Tori - Hiiro - Mao
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020)

Hokuto Hidaka Work Unit Outfit Chibi.png

Hokuto Hidaka
Subaru Akehoshi Work Unit Outfit Chibi.png

Subaru Akehoshi
 • Birthday Celebration (2018) :
  Subaru - Makoto - Mao - Wataru - Tomoya - Hinata - Eichi - Adonis
 • Present (2019)
 • StarPro Birthday Party (2020) :
  Subaru - Makoto - Mao - Mayoi - Wataru
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020)
 • Birthday Celebration (2018) :
  Hokuto - Makoto - Mao - Chiaki - Midori - Hajime - Koga - Natsume
 • Present (2019)
 • StarPro Birthday Party (2020) :
  Hokuto - Makoto - Mao - Chiaki - Aira
 • Birthday Event (2021) :
  Opening Speech - Question Segment - Request Segment - Surprise Segment - Closing Speech
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020) - Enstars!! (2021)


Makoto Yuuki Work Unit Outfit Chibi.png

Makoto Yuuki
Mao Isara Work Unit Outfit Chibi.png

Mao Isara
 • Birthday Celebration (2018) :
  Subaru - Hokuto - Mao - Shinobu - Nazuna - Izumi - Tori - Koga
 • Present (2019)
 • StarPro Birthday Party (2020) :
  Hokuto - Subaru - Mao - Kanata - Tori
 • Birthday Event (2021) :
  Opening Speech - Question Segment - Request Segment - Surprise Segment - Closing Speech
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020) - Enstars!! (2021)
 • Birthday Celebration (2018) :
  Subaru - Hokuto - Makoto - Chiaki - Midori - Ritsu - Keito - Eichi
 • Present (2019)
 • StarPro Birthday Party (2020) :
  Hokuto - Subaru - Makoto - Tori - Midori
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020)

Chiaki Morisawa Work Unit Outfit Chibi.png

Chiaki Morisawa
Kanata Shinkai Work Unit Outfit Chibi.png

Kanata Shinkai
 • Birthday Celebration (2018) :
  Chiaki - Tetora - Midori - Shinobu - Souma - Kaoru - Wataru - Natsume
 • Present (2019)
 • StarPro Birthday Party (2020) :
  Chiaki - Tetora - Shinobu - Midori - Makoto
 • Birthday Event (2021) :
  Opening Speech - Question Segment - Request Segment - Surprise Segment - Closing Speech
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020) - Enstars!! (2021)
Tetora Nagumo Work Unit Outfit Chibi.png

Tetora Nagumo
Midori Takamine Work Unit Outfit Chibi.png

Midori Takamine
Shinobu Sengoku Work Unit Outfit Chibi.png

Shinobu Sengoku
 • Birthday Celebration (2018) :
  Chiaki - Midori - Shinobu - Kanata - Kuro - Tomoya - Hajime - Hinata
 • Present (2019)
 • StarPro Birthday Party (2020) :
  Chiaki - Kanata - Shinobu - Midori - Hiiro
 • Birthday Event (2021) :
  Opening Speech - Question Segment - Request Segment - Surprise Segment - Closing Speech
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020) - Enstars!! (2021)
 • Birthday Celebration (2018) :
  Chiaki - Kanata - Tetora - Shinobu - Subaru - Mao - Hajime - Tomoya
 • Present (2019)
 • StarPro Birthday Party (2020) :
  Chiaki - Kanata - Tetora - Shinobu - Tatsumi
 • Birthday Event (2021) :
  Opening Speech - Question Segment - Request Segment - Surprise Segment - Closing Speech
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020) - Enstars!! (2021)
 • Birthday Celebration (2018) :
  Chiaki - Midori - Tetora - Kanata - Mao - Souma - Nazuna - Yuta
 • Present (2019)
 • StarPro Birthday Party (2020) :
  Chiaki - Kanata - Tetora - Midori - Mayoi
 • Birthday Event (2021) :
  Opening Speech - Question Segment - Request Segment - Surprise Segment - Closing Speech
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020) - Enstars!! (2021)

Hiiro Amagi Work Unit Outfit Chibi.png

Hiiro Amagi
Aira Shiratori Work Unit Outfit Chibi.png

Aira Shiratori
 • StarPro Birthday Party (2020) :
  Aira - Mayoi - Tatsumi - Eichi - Subaru
 • Birthday Course :
  Enstars!! (2020)
 • StarPro Birthday Party (2020) :
  Hiiro - Mayoi - Tatsumi - Yuzuru - Tetora
 • Birthday Course :
  Enstars!! (2020)


Mayoi Ayase Work Unit Outfit Chibi.png

Mayoi Ayase
Tatsumi Kazehaya Work Unit Outfit Chibi.png

Tatsumi Kazehaya
 • StarPro Birthday Party (2020) :
  Hiiro - Aira - Tatsumi - Wataru - Shinobu
 • Birthday Event (2021) :
  Opening Speech - Question Segment - Request Segment - Surprise Segment - Closing Speech
 • Birthday Course :
  Enstars!! (2020) - Enstars!! (2021)
 • StarPro Birthday Party (2020) :
  Hiiro - Aira - Mayoi - Eichi - Midori
 • Birthday Course :
  Enstars!! (2020)

Nagisa Ran Work Unit Outfit Chibi.png

Nagisa Ran
Hiyori Tomoe Work Unit Outfit Chibi.png

Hiyori Tomoe
 • CosPro Birthday Party (2020) :
  Hiyori - Jun - Ibara - Kohaku - Mika
 • Birthday Course :
  Enstars!! (2020)
 • CosPro Birthday Party (2020) :
  Nagisa - Jun - Ibara - HiMERU - Mika
 • Birthday Event (2021) :
  Opening Speech - Question Segment - Request Segment - Surprise Segment - Closing Speech
 • Birthday Course :
  Enstars!! (2020) - Enstars!! (2021)


Ibara Saegusa Work Unit Outfit Chibi.png

Ibara Saegusa
Jun Sazanami Work Unit Outfit Chibi.png

Jun Sazanami
 • CosPro Birthday Party (2020) :
  Nagisa - Hiyori - Jun - Shu - Yuta
 • Birthday Course :
  Enstars!! (2020)
 • CosPro Birthday Party (2020) :
  Nagisa - Hiyori - Ibara - Yuta - Rinne
 • Birthday Event (2021) :
  Opening Speech - Question Segment - Request Segment - Surprise Segment - Closing Speech
 • Birthday Course :
  Enstars!! (2020) - Enstars!! (2021)

Shu Itsuki Work Unit Outfit Chibi.png

Shu Itsuki
Mika Kagehira Work Unit Outfit Chibi.png

Mika Kagehira
 • Birthday Celebration (2018) :
  Mika - Tsumugi - Kuro - Rei - Wataru - Kanata - Natsume - Izumi
 • Present (2019)
 • CosPro Birthday Party (2020) :
  Mika - Hinata - Yuta - Nagisa - Niki
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020)
 • Birthday Celebration (2018) :
  Shu - Tsumugi - Arashi - Mao - Ritsu - Yuzuru - Koga - Hajime
 • Present (2019)
 • CosPro Birthday Party (2020) :
  Shu - Hiyori - Hinata - Rinne - Niki
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020)

Hinata Aoi Work Unit Outfit Chibi.png

Hinata Aoi
Yuta Aoi Work Unit Outfit Chibi.png

Yuta Aoi
 • Birthday Celebration (2018) :
  Rei - Koga - Tetora - Hajime - Tomoya - Midori - Sora - Kuro
 • Present (2019)
 • CosPro Birthday Party (2020) :
  Yuta - Niki - Hiyori - Shu - Ibara
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020)
 • Birthday Celebration (2018) :
  Rei - Koga - Tori - Shinobu - Mitsuru - Tsukasa - Izumi - Makoto
 • Present (2019)
 • CosPro Birthday Party (2020) :
  Hinata - Rinne - Jun - Mika - Nagisa
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020)

Rinne Amagi Work Unit Outfit Chibi.png

Rinne Amagi
HiMERU Work Unit Outfit Chibi.png

HiMERU
 • CosPro Birthday Party (2020) :
  Kohaku - HiMERU - Niki - Shu - Yuta
 • Birthday Event (2021) :
  Opening Speech - Question Segment - Request Segment - Surprise Segment - Closing Speech
 • Birthday Course :
  Enstars!! (2020) - Enstars!! (2021)
 • CosPro Birthday Party (2020) :
  Rinne - Kohaku - Niki - Ibara - Hinata
 • Birthday Event (2021) :
  Opening Speech - Question Segment - Request Segment - Surprise Segment - Closing Speech
 • Birthday Course :
  Enstars!! (2020) - Enstars!! (2021)


Kohaku Oukawa Work Unit Outfit Chibi.png

Kohaku Oukawa
Niki Shiina Work Unit Outfit Chibi.png

Niki Shiina
 • CosPro Birthday Party (2020) :
  Rinne - HiMERU - Niki - Shu - Hinata
 • Birthday Course :
  Enstars!! (2020)
 • CosPro Birthday Party (2020) :
  Rinne - Kohaku - HiMERU - Mika - Ibara
 • Birthday Course :
  Enstars!! (2020)

Rei Sakuma Work Unit Outfit Chibi.png

Rei Sakuma
Kaoru Hakaze Work Unit Outfit Chibi.png

Kaoru Hakaze
 • Birthday Celebration (2018) :
  Kaoru - Koga - Adonis - Hinata - Yuta - Ritsu - Wataru - Keito
 • Present (2019)
 • RhyLink Birthday Party (2020) :
  Kaoru - Koga - Adonis - Keito - Nazuna
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020)
 • Birthday Celebration (2018) :
  Rei - Koga - Adonis - Kanata - Souma - Chiaki - Izumi - Nazuna
 • Present (2019)
 • RhyLink Birthday Party (2020) :
  Rei - Koga - Adonis - Souma - Hajime
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020)


Koga Oogami Work Unit Outfit Chibi.png

Koga Oogami
Adonis Otogari Work Unit Outfit Chibi.png

Adonis Otogari
 • Birthday Celebration (2018) :
  Rei - Kaoru - Adonis - Hinata - Yuta - Subaru - Keito - Ritsu
 • Present (2019)
 • RhyLink Birthday Party (2020) :
  Rei - Kaoru - Adonis - Tomoya - Keito
 • Birthday Event (2021) :
  Opening Speech - Question Segment - Request Segment - Surprise Segment - Closing Speech
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020) - Enstars!! (2021)
 • Birthday Celebration (2018) :
  Rei - Kaoru - Koga - Madara - Arashi - Mitsuru - Souma - Subaru
 • Present (2019)
 • RhyLink Birthday Party (2020) :
  Rei - Kaoru - Koga - Souma - Mitsuru
 • Birthday Event (2021) :
  Opening Speech - Question Segment - Request Segment - Surprise Segment - Closing Speech
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020) - Enstars!! (2021)

Tomoya Mashiro Work Unit Outfit Chibi.png

Tomoya Mashiro
Nazuna Nito Work Unit Outfit Chibi.png

Nazuna Nito
 • Birthday Celebration (2018) :
  Nazuna - Hajime - Mitsuru - Wataru - Hokuto - Tetora - Hinata - Midori
 • Present (2019)
 • RhyLink Birthday Party (2020) :
  Nazuna - Hajime - Mitsuru - Keito - Koga
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020)
 • Birthday Celebration (2018) :
  Tomoya - Hajime - Mitsuru - Makoto - Izumi - Tori - Kuro - Shinobu
 • Present (2019)
 • RhyLink Birthday Party (2020) :
  Tomoya - Hajime - Mitsuru - Keito - Rei
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020)


Mitsuru Tenma Work Unit Outfit Chibi.png

Mitsuru Tenma
Hajime Shino Work Unit Outfit Chibi.png

Hajime Shino
 • Birthday Celebration (2018) :
  Nazuna - Tomoya - Hajime - Madara - Adonis - Arashi - Sora - Tori
 • Present (2019)
 • RhyLink Birthday Party (2020) :
  Nazuna - Tomoya - Hajime - Kuro - Adonis
 • Birthday Event (2021) :
  Opening Speech - Question Segment - Request Segment - Surprise Segment - Closing Speech
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020) - Enstars!! (2021)
 • Birthday Celebration (2018) :
  Nazuna - Tomoya - Mitsuru - Eichi - Ritsu - Subaru - Tetora - Yuta
 • Present (2019)
 • RhyLink Birthday Party (2020) :
  Nazuna - Tomoya - Mitsuru - Kaoru - Kuro
 • Birthday Event (2021) :
  Opening Speech - Question Segment - Request Segment - Surprise Segment - Closing Speech
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020) - Enstars!! (2021)

Keito Hasumi Work Unit Outfit Chibi.png

Keito Hasumi
Kuro Kiryu Work Unit Outfit Chibi.png

Kuro Kiryu
Souma Kanzaki Work Unit Outfit Chibi.png

Souma Kanzaki
 • Birthday Celebration (2018) :
  Kuro - Souma - Leo - Yuzuru - Tsukasa - Eichi - Mao - Tori
 • Present (2019)
 • RhyLink Birthday Party (2020) :
  Kuro - Souma - Rei - Nazuna - Hajime
 • Birthday Event (2021) :
  Opening Speech - Question Segment - Request Segment - Surprise Segment - Closing Speech
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020) - Enstars!! (2021)
 • Birthday Celebration (2018) :
  Keito - Souma - Tetora - Shu - Chiaki - Nazuna - Koga - Tsumugi
 • Present (2019)
 • RhyLink Birthday Party (2020) :
  Keito - Souma - Rei - Mitsuru - Nazuna
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020)
 • Birthday Celebration (2018) :
  Subaru - Hokuto - Makoto - Adonis - Keito - Kanata - Kaoru - Kuro
 • Present (2019)
 • RhyLink Birthday Party (2020) :
  Keito - Kuro - Adonis - Hajime - Kaoru
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020)

Tsukasa Suou Work Unit Outfit Chibi.png

Tsukasa Suou
Leo Tsukinaga Work Unit Outfit Chibi.png

Leo Tsukinaga
 • Birthday Celebration (2018) :
  Leo - Izumi - Ritsu - Arashi - Keito - Yuzuru - Eichi - Sora
 • Present (2019)
 • NewDi Birthday Party (2020) :
  Leo - Izumi - Ritsu - Arashi - Tsumugi
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020)
 • Birthday Celebration (2018) :
  Izumi - Tsukasa - Arashi - Ritsu - Kuro - Keito - Madara - Eichi
 • Present (2019)
 • NewDi Birthday Party (2020) :
  Izumi - Arashi - Ritsu - Tsukasa - Madara
 • Birthday Event (2021) :
  Opening Speech - Question Segment - Request Segment - Surprise Segment - Closing Speech
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020) - Enstars!! (2021)
Izumi Sena Work Unit Outfit Chibi.png

Izumi Sena
Ritsu Sakuma Work Unit Outfit Chibi.png

Ritsu Sakuma
Arashi Narukami Work Unit Outfit Chibi.png

Arashi Narukami
 • Birthday Celebration (2018) :
  Leo - Ritsu - Arashi - Tsukasa - Nazuna - Makoto - Tori - Yuta
 • Present (2019)
 • NewDi Birthday Party (2020) :
  Leo - Arashi - Ritsu - Tsukasa - Sora
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020)
 • Birthday Celebration (2018) :
  Leo - Izumi - Ritsu - Tsukasa - Adonis - Mitsuru - Madara - Mika
 • Present (2019)
 • NewDi Birthday Party (2020) :
  Leo - Izumi - Ritsu - Tsukasa - Natsume
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020)

Natsume Sakasaki Work Unit Outfit Chibi.png

Natsume Sakasaki
Tsumugi Aoba Work Unit Outfit Chibi.png

Tsumugi Aoba
Sora Harukawa Work Unit Outfit Chibi.png

Sora Harukawa
 • Birthday Celebration (2018) :
  Tsumugi - Sora - Rei - Wataru - Kanata - Shu - Subaru - Makoto
 • Present (2019)
 • NewDi Birthday Party (2020) :
  Tsumugi - Sora - Madara - Leo - Arashi
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020)
 • Birthday Celebration (2018) :
  Natsume - Sora - Shu - Mika - Keito - Rei - Hajime - Ritsu
 • Present (2019)
 • NewDi Birthday Party (2020) :
  Natsume - Sora - Madara - Tsukasa - Ritsu
 • Birthday Event (2021) :
  Opening Speech - Question Segment - Request Segment - Surprise Segment - Closing Speech
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020) - Enstars!! (2021)
 • Birthday Celebration (2018) :
  Natsume - Tsumugi - Hinata - Mitsuru - Shinobu - Tsukasa - Makoto - Yuta
 • Present (2019)
 • NewDi Birthday Party (2020) :
  Natsume - Tsumugi - Tsukasa - Madara - Arashi
 • Birthday Event (2021) :
  Opening Speech - Question Segment - Request Segment - Surprise Segment - Closing Speech
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020) - Enstars!! (2021)

Madara Mikejima Work Unit Outfit Chibi.png

Madara Mikejima
 • Birthday Celebration (2018) :
  Arashi - Adonis - Mitsuru - Leo - Rei - Chiaki - Souma - Shinobu
 • Present (2019)
 • NewDi Birthday Party (2020) :
  Izumi - Natsume - Tsumugi - Sora - Leo
 • Birthday Event (2021) :
  Opening Speech - Question Segment - Request Segment - Surprise Segment - Closing Speech
 • Birthday Course :
  Enstars! (2017-2019) - Enstars!! (2020) - Enstars!! (2021)

Advertisement