FANDOM


Introduction Scouts are added to the normal scouts as soon as they are released.

2018
Rei's Introduction
Rei's Introduction
1/26/18 - 2/3/18
(Afternoon Start-Up) Rei Sakuma (Evening Sea) Kaoru Hakaze (Cooperative Play) Shinobu Sengoku (Wrong Impression) Hinata Aoi
Eichi's Introduction
Eichi's Introduction
3/26/18 - 4/3/18
(Emperor's Hospitality) Eichi Tenshouin (Return Order) Leo Tsukinaga (Karaoke) Tori Himemiya (Revival) Wataru Hibiki
Shinobu's Introduction
Shinobu's Introduction
4/26/18 - 5/3/18
(Ninja Hero) Shinobu Sengoku (Sensation of a Fist) Tetora Nagumo (Color of Enjoyment) Sora Harukawa (Self-Defense) Nazuna Nito
Subaru's Introduction
Subaru's Introduction
9/19/18 - 9/26/18
(Dream and Promise) Subaru Akehoshi (Storage Cleaning) Keito Hasumi (Showdown with Mama) Mitsuru Tenma (Picking Clothes) Natsume Sakasaki
2017
Souma's Introduction
Souma's Introduction
1/26/17 - 2/3/17
(Sharp Blade's Edge) Souma Kanzaki (Card Game) Koga Oogami (Voice Training Council) Arashi Narukami (Contract) Mitsuru Tenma
Hinata's Introduction
Hinata's Introduction
3/26/17 - 4/5/17
(Lunch Hour) Hinata Aoi (Admired Person) Hajime Shino (After Lesson) Subaru Akehoshi (Insecure Heart) Izumi Sena
Madara's Introduction
Madara's Introduction
4/26/17 - 5/3/17
(Before the Festival) Madara Mikejima (Sudden Encounter) Madara Mikejima (Mama Captain) Madara Mikejima (Return and Departure) Madara Mikejima
Adonis's Introduction
Adonis's Introduction
5/26/17 - 6/3/17
(Special Parfait) Adonis Otogari (Shooting Council) Yuzuru Fushimi (Opponent) Yuta Aoi (Hand in Hand) Nazuna Nito
Yuzuru's Introduction
Yuzuru's Introduction
6/26/17 - 7/3/17
(Steadfast) Yuzuru Fushimi (Way of the Katana) Souma Kanzaki (String Telephone) Rei Sakuma (Roadside Pigeon) Tomoya Mashiro
Nazuna's Introduction
Nazuna's Introduction
7/26/17 - 8/3/17
(Rabbit's Feelings) Nazuna Nito (Programming) Makoto Yuuki (Soumen-Nagashi) Mao Isara (Everyday Activities) Ritsu Sakuma
Mitsuru's Introduction
Mitsuru's Introduction
8/26/17 - 9/3/17
(Growing Happiness) Mitsuru Tenma (Senpai Hero) Chiaki Morisawa (Negligent) Midori Takamine (Hospitalization) Kanata Shinkai
Yuta's Introduction
Yuta's Introduction
9/26/17 - 10/3/17
(For Someone's Sake) Yuta Aoi (Emperor's Plan) Eichi Tenshouin (Vampire and Book) Mika Kagehira (Clubroom Talk) Tori Himemiya
Tori's Introduction
Tori's Introduction
10/26/17 - 11/3/17
(Secret Flavor) Tori Himemiya (Hungry Morning) Adonis Otogari (Class President's Duties) Hokuto Hidaka (Lonely Junior) Hajime Shino
Makoto's Introduction
Makoto's Introduction
11/26/17 - 12/3/17
(Warm Place) Makoto Yuuki (Study) Tsukasa Suou (Lunch Break) Kuro Kiryu (Lunch Battle) Shu Itsuki
2016
Izumi's Introduction
Izumi's Introduction
1/27/16 - 2/04/16
(Model Instruction) Izumi Sena (Narcissism) Arashi Narukami (Hymn) Nazuna Nito (Basketball Practice) Mao Isara
Valkyrie's Introduction
Valkyrie's Introduction
3/11/16 - 3/18/16
(Systematic Sound) Shu Itsuki (Handicraft Companion) Shu Itsuki (Paranoia) Mika Kagehira (Taiyaki) Mika Kagehira
Shu's Introduction
Shu's Introduction
5/26/16 - 6/3/16
(Enthusiastic) Shu Itsuki (Candid Performance) Wataru Hibiki (Serving Goal) Tsukasa Suou (Basukebon) Midori Takamine
Mika's Introduction
Mika's Introduction
6/26/16 - 7/03/16
(Awkward Everyday) Mika Kagehira (For My Friend) Shinobu Sengoku (Cooking Practice) Izumi Sena (Basketball Guidance) Subaru Akehoshi
Kuro's Introduction
Kuro's Introduction
7/26/16 - 8/3/16
(School Store War) Kuro Kiryu (Outer Space Aspiration) Leo Tsukinaga (Taste of the Ocean) Souma Kanzaki (Night Horror) Chiaki Morisawa
Switch's Introduction
Switch's Introduction
8/26/16 - 9/11/16
(Looking for Something) Sora Harukawa (Book's Whereabout) Tsumugi Aoba (Secret Passage) Natsume Sakasaki (Game Match) Sora Harukawa (Skipping Class) Natsume Sakasaki (Handmade) Tsumugi Aoba
Sora's Introduction
Sora's Introduction
9/26/16 - 10/4/16
(Carefree Misfortune) Sora Harukawa (Painting Appreciation Acquisition) Yuzuru Fushimi (Everyday's Clubroom) Hokuto Hidaka (Broadcasting Guest) Makoto Yuuki
Tsumugi's Introduction
Tsumugi's Introduction
10/26/16 - 11/3/16
(Gentle Sound) Tsumugi Aoba (Seeing Colors) Sora Harukawa (Visitor) Natsume Sakasaki
Natsume's Introduction
Natsume's Introduction
11/26/16 - 12/3/16
(Magical Symbol) Natsume Sakasaki (Flower Garden Slumber) Ritsu Sakuma (Taste of Happiness) Kanata Shinkai (Black Swan and Compassion) Tsumugi Aoba
Ritsu's Introduction
Ritsu's Introduction
12/26/16 - 1/3/17
(Night Theatre) Ritsu Sakuma (Strong Person) Adonis Otogari (Emperor and Can) Eichi Tenshouin (Objective's Form) Tetora Nagumo
2015
Leo's Introduction
Leo's Introduction
9/26/15 - 9/30/15
(Extremely Delusional) Leo Tsukinaga (Unstopping Pen) Leo Tsukinaga (Song of Reunion) Leo Tsukinaga
Chiaki's Introduction
Chiaki's Introduction
10/27/15 - 11/3/15
(Kitten and Sunset) Chiaki Morisawa (Chatty Rally) Tori Himemiya (Skills From the Past) Keito Hasumi (Secret Melancholy) Kaoru Hakaze
Midori's Introduction
Midori's Introduction
11/26/15 - 12/3/15
(Upperclassman's Present) Midori Takamine (Puppy Protector) Koga Oogami (First Lesson) Tomoya Mashiro (Older Brother's Love) Rei Sakuma
Hokuto's Introduction
Hokuto's Introduction
12/26/15 - 1/03/16
(Sense of Responsibility and his Friends) Hokuto Hidaka (Brother of Direction) Yuta Aoi (Brother of Personality) Hinata Aoi (Costume Artisan) Kuro Kiryu

All items (27)